/ 1 نظر / 13 بازدید
ح زرند

هر چه زمان میگذرد وضعیت کاری روشنتر و مشخضتر میشود ولی این طور به نظر میرسد که با گذ شت زمان فعا لیت و پیگیری همکاران کم رنگتر شده است از همکاران خواهش میکنم همچون گذشته فعال وپیکیر مسائل کاری باشند وگذشت زمان نباید افتی باشدبرای پی گیری مسا ئل کاری