نمونه قرارداد

نمونه قرارداد معین انجام کار که توسط استانداری خراسان شمالی تدوین شده است:

قرارداد

قضاوت با شماست !!!

/ 1 نظر / 20 بازدید
پست 400 سیرجان

ابلاغ دستورالعمل تبديل وضعيت نيروهاى قراردادى به پيمانى و رسمى دستورالعمل تبديل وضعيت نيروهاى قراردادى به پيمانى و رسمى ابلاغ شد. به گزارش ايرنا، براساس اين دستورالعمل كه با امضاى لطف الله فروزنده، معاون توسعه مديريت وسرمايه انسانى رئيس جمهورابلاغ شده،هرگونه تبديل وضع استخدامى به رسمى و پيمانى (به استثناء تبديل وضع از پيمانى به رسمى با رعايت كليه قوانين و مقررات)در سقف سهميه استخدامى دستگاه كه به موجب قوانين برنامه هاى پنج ساله تعيين مى شود، امكان پذير بوده و هر گونه به كارگيرى و يا تبديل وضع خارج از سهميه هاى مذكور خلاف قانون و پرداخت وجه به اين گونه افراد تصرف غير قانونى در اموال عمومى محسوب مى شود بر اين اساس در مواردى كه دستگاه هاى اجرايى براساس قوانين و مقررات يا آراء قضايى موظف به تبديل وضع برخى از كارمندان خود شده باشند نيزمكلفند با در نظر گرفتن مفاد بند يك راسا نسبت به تبديل وضع اقدام كنند