نوع قرارداد ها

به نقل از وبلاگ اپراتورهای تهران در مورد نحوه طبقه بند مشاغل :


تمامی موارد طرح را ممکن است لازم به بیان نباشد اما بصورت مختصر ومفید در مورد طرح عرض کنم.

کلا" در حال حاضر 4 روش ارزیابی وجود دارد:

1-امتیازی
در روش امتیازی  نخست، انواع مشاغلی که در سازمان وجود دارند شناسایی می شوند و سپس از هر گروه، یک شغل به عنوان نمونه، انتخاب و ارزشیابی می شود. بعد از انتخاب مشاغل کلیدی، عوامل کلیدی در هر شغل شناسایی می شوند، عوامل کلیدی عواملی هستند که از نظر سازمان چنان اهمیتی دارند که حاضر است بابت آنها پول بپردازد. بنابر این، ارزش نسبی یک شغل را عوامل کلیدی آن تعیین میکند.
بعد از تعیین عوامل کلیدی، زیر مجموعه های هر یک از این عوامل، شناسایی و انتخاب می گردند. هر یک از زیر مجموعه ها نیز به درجات مختلف تقسیم شده اند. درجه اول، معرف بهترین عملکرد و به این معنی است که این مسئولیت به بهترین وجه ادا می گردد. و درجه چهارم، معرف ضعیف ترین عملکرد و به این معنی است که این مسئولیت، درست ادا نمی شود.
مرحله بعدی، مرحله ضربگذاری یا امتیاز بندی عوامل است. در این مرحله برای هر یک از عوامل کلیدی و زیر مجموعه های آن، امتیازی که معرف ارزش نسبی آن است، تعیین می گردد.
در آخرین مرحله، امتیازی که به شغل تعلق می گیرد به طریق زیر محاسبه و تعیین می گردد:
• با بررسی شرح شغل، ویژگی وظایف و مسئولیتهای موجود در آن، یک بار دیگر بررسی و مطالعه می شود.
• شرحی که برای هر یک از درجات چهارگانه نوشته شده است، مطالعه و آن توصیفی که گویاترین شرح برای هر یک از زیر مجموعه ها در عوامل کلیدی باشد، انتخاب می شود.
• با جمع زدن امتیازات به دست آمده از زیر مجموعه ها، کل امتیازی که به شغل تعلق می گیرد، معلوم می شود

2-مقایسه عوامل
برخلاف روش امتیازی، عوامل کلیدی به اجزای کوچکتر، یعنی زیر مجموعه ها و درجات مختلف، تقسیم و تفکیک نمی شوند، بلکه مشاغل بر اساس عوامل مختلف، مستقیماً با یکدیگر مقایسه می گردند.
روش مقایسه عوامل شامل پنج مرحله است:
در مرحله اول، از میان تمام مشاغل موجود در سازمان معمولاً بین پانزده تا بیست شغل به عنوان مشاغل نمونه، انتخاب و سایر مشاغل در سازمان با آنها مقایسه می شوند.
در مرحله دوم، عوامل کلیدی، شناسایی می گردند و هر یک از مشاغل نمونه بر اساس هر یک از این عوامل درجدولی درجه بندی می شوند. معمولاً تلاش فکری، مهرت، تلاش جسمی، مسئولیت، و محیط و شرایط کار به عنوان عوامل کلیدی انتخاب و درجه بندی می گردند.
در مرحله سوم، جدول سهمیه ریالی هر یک از عوامل کلیدی در سیستم جاری پرداخت، معین و درجه بندی می گردد.
در مرحله چهارم، دو جدول فوق الذکر با یکدیگر مقایسه می شوند. چنانچه این دو نوع درجه بندی با یکدیگر هماهنگ باشند، هم مشاغل نمونه درست انتخاب شده و هم درجه بندی صحیح است. در غیر این صورت، باید درجه بندی یا انتخاب مشاغل تجدید نظر شود.
در مرحله پنجم، جدولی برای مقایسه عوامل، طراحی می شود. برای محاسبه نرخ پرداخت سایر مشاغل در سازمان، کافی است جای درست هر یک از عوامل کلیدی در این مشاغل را در جدول پیدا نمود.
از جمله مهمترین مزایای روش مقایسه عوامل، انعطاف پذیری آن است، به گونه ای که می توان آن را دقیقاً بنا به نیازهای خاص سازمان طراحی نمود. عیب این روش این است که استفاده از آن عمدتاً محدود با سازمانهای بزرگ می گردد، زیرا اولاً، طراحی این روش ارزشیابی بسیار وقت گیر و پر هزینه است و ثانیاً، باید تعداد مشاغل در سازمان زیاد باشد تا بتوان از میان آنها مشاغلی را به عنوان نمونه برگزید.

3-طبقه بندی مشاغل
روشهای مختلفی برای طبقه بندی مشاغل وجود دارد. یک راه این است که برای هر یک از گروههای شغلی در سازمان، شرح گروه نوشته شود و سپس بسته به اینکه مشاغل با چه گروهی، مطابقت بیشتری داشته باشد، در این گروهها جا داده شود. مشاغل را می توان بر حسب تفاوت در وظایف، مسئولیتها، مهارتها، شرایط کار و سایر عوامل مرتبط با شغل نیز در گروههای خاص طبقه بندی نمود.
روش طبقه بندی مشاغل در سازمانهای متوسط (از لحاظ اندازه) بیشترین کارآیی را دارد. همچنین در سازمانهایی که مشاغل از ثبات نسبی برخوردارند، استفاده از این روش مناسب است.
کم هزینه بودن، سادگی و سهولت استفاده از این روش را می توان از جمله مزایای آن به شمار آورد. عیب بزرگ این روش، کلی بودن آن است.

4-رتبه ای
در این روش، مشاغل معمولاً بر اساس یک عامل (فاکتور) کلی، نسبت به یکدیگر ارزشیابی و رتبه بندی می شوند. در واقع، رتبه بندی نسبی مشاغل بدین شکل، ساده ترین روش ارزشیابی به شمار می آید. رتبه بندی طی چهار مرحله انجام می گیرد:
مرحله اول- گفته شد که بر اثر تجزیه و تحلیل شغل، اطلاعاتی به دست می آید که بخشی از آن، به صورت شرح شغل در فرمهای خاص منعکس می گردد. این اطلاعات پایه و اساس رتبه بندی مشاغل قرار می گیرد.
مرحله دوم- مشاغل برا یمقایسه با یکدیگر انتخاب می شوند.
مرحله سوم- معیاری که بر اساس آن مشاغل، مقایسه و رتبه بندی می شوند، انتخاب می گردد.
مرحله چهارم- در این مرحله مشاغل رتبه بندی می شوند. ساده ترین راه برای رتبه بندی مشاغل، استفاده از کارتهایی است که روی هر یک از آنها شرح شغل یکی از مشاغل نوشته شده است. ارزیاب کارتها را یا از ساده ترین به مشکل ترین شغل یا بر حسب اهمیت آنها مرتب و رتبه بندی می کند. بدیهی است بعد از رتبه بندی، محل هر شغل جدید دیگری را نیز می توان میان سایر مشاغل مشخص کرد و حقوق مناسب آن را تعیین نمود.
روشهای امتیازی و مقایسه عوامل را روشهای کمی می گویند. زیرا در روش اول، نمره یا امتیاز و در روش دوم، مبلغی به هر یک از مشاغل تخصیص داده می شود. روشهای طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل که در آنها مشاغل در کل با یکدیگر مقایسه می شوند، روشهای کیفی به شمار می آیند. در مجموع ارزشیابی مشاغل، فرآیندی ارزشی و قضاوتی است.

با توجه به اینکه روش رتبه ای باتوجه به اینکه یک روش کیفی است  در ایران مصوب شده که این اساس است:

1- مهارتها
   تحصیل21.5
   تجربه12
2-مسوولیتها
  سرپرستی7
  ایمنی دیگران3
  مواد ومحصول3
  ماشین آلات تجیزات وابزار3
  تماس وارتباط با دیگران3
  مالی6
  فرمها وگزارشات5
3-کوشش ها
  کوشش فکری10.5
  کوشش جسمانی8
4-شرایطکار
  شرایط نامساعد محیط کار11
  خطارت ناشی ازکار7
 اعداد بصورت درصد است وجمع آن صددرصد است وهریک از موارد فوق جدولی دارد که برای هر فرد بر اساس آن امتیاز داده و درنهایت جمع امتیازهای هرشغل به هر مقداری که رسید در جدولی که از گروه 1تا 20است قرار داده وگروه آن شغل مشخص میشود.
http://www.aftab.ir/news/2008/mar/10/c2c1205147679_economy_marketing_business_job_mohammad_jahromi.php

/ 2 نظر / 19 بازدید
ععع

دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براي تعيين يا تغيير امتياز سختي کار مشاغل خود، پيشنهاد خود را با ارايه دلايل توجيهي و طي فرايند و تکميل فرم مربوط به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال کنند. در مورد آن دسته از مشاغلي که به لحاظ کار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دريا، امتياز فوق‌العاده سختي کار، با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش است، دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پيشنهاد لازم را براي بررسي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارايه خواهند کرد تا پس از تأييد براي سير مراحل تصويب به هيئت وزيران ارسال شود. اين دستورالعمل پس از تاييد رئيس جمهور از سوي لطف الله فروزنده دهکردي؛ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ شده است. پايگاه اطلاع رساني دولت - سه شنبه - 7/10/1389 /س

اپراتورهای قهرمانmis

باسلام خدمت همکاران ودوستانم در خطه قهرمان پرور کرمان آخرین پیگیریها ازسوی اعضا پرتلاش وب سایت اپراتورهای برق مسجدسلیمان در تاریخ های 25/10/89و26/10/89میتوانید روی وب سایت اپراتورهای برق مسجسلیمان مشاهده کنید وبه دوستان در استا کرمان نیز اطلاع دهید بآرزوی توفیق